Pismo Zarządu POFOG dotyczące sytuacji ekonomicznej w branży

  Jednym z głównych celów, dla których w 2006 roku powołana została Polska Organizacja Firm Obsługi Gotówki jest ochrona praw i reprezentowanie interesów jej członków. Mając powyższe na uwadze, przekazujemy na Państwa ręce informację na temat bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, w jakiej znalazły się firmy – uczestnicy rynku cash handlingu w Polsce. Głównym tego powodem jest stała, skuteczna presja na obniżkę cen tych usług przy jednoczesnym wzroście wymagań Klientów, co do jakości świadczonych usług.

  Poniżej chcielibyśmy przytoczyć kilka faktów obrazujących skalę wzrostu podstawowych parametrów kosztowych usług w okresie ostatnich 10 lat:

  Wynagrodzenia pracowników są najistotniejszą pozycją kosztową w usługach cash handlingu. Na przestrzeni ostatnich 10 lat nastąpił wzrost minimalnej płacy o 103,88% tj. z 824,00 PLN w 2004 roku do 1680,00 PLN w 2014 roku. W tym samym okresie wzrosła również średnia płaca krajowa z 2289,57 PLN w 2004 roku do 3650,05 PLN w roku 2014, to jest wzrost o 59,42%.

  Kolejną znaczącą pozycją kosztową są koszty paliwa, które również charakteryzowały się dużą dynamiką wzrostową, tzn. wzrost o 65% z 2456,00 PLN w 2004 roku do 4066,00 PLN na koniec czerwca 2014 roku (wg danych o hurtowych cenach paliw Orlen za 1 tonę).

  Nie bez znaczenia dla stałych kosztów wytworzenia usługi są także zmiany ustawodawcze, które nakładają na firmy nowe obowiązki. I tak np. zmiana Rozporządzenia MSW w kwestii zabezpieczenia transportów wartości pieniężnych spowodowała wzrost kosztu zabudowy specjalistycznej samochodów o 50%, zwiększając jednocześnie skład liczbowy pracowników ochrony w załodze konwojowej. Zmiany w Ustawie o broni i amunicji wygenerowały również dodatkowe nakłady inwestycyjne na modernizację zabezpieczeń magazynów broni i amunicji. Wprowadzenie od początku 2014 roku wymogu dot. uzyskania przez kierowców bankowozów stosownych kwalifikacji do prowadzenia takich pojazdów, a także wymiana banknotów, która wymusiła na dostawcach dostosowanie parku maszynowego w odpowiednie oprogramowania, to jedne z ważniejszych elementów kosztowych zwiększających w ostatnim czasie bieżące funkcjonowanie firm.

  Stale zwiększają się również koszty związane z obowiązkowymi i opcjonalnymi ubezpieczeniami działalności gospodarczej w tym zakresie, przy jednoczesnym wzroście poziomu ryzyk i odpowiedzialności za gotówkę.

  W tym samym czasie znacząco wzrosły wymagania Klientów w zakresie warunków świadczenia usług cash handlingu. W bardzo istotnym wymiarze skrócony został czas przeliczenia gotówki, zwiększył się zakres czynności świadczonych nieodpłatnie, zawężeniu uległy okna czasowe realizacji transportów wartości pieniężnych, a także zaostrzono warunki obsługi bankomatów. Wszystkie te działania bardzo istotnie zwiększyły koszt świadczenia usług. Równocześnie obniżce uległy ceny usług, natomiast istotnie wzrosły kary umowne i warunki SLA.

  W ostatnich latach z polskiego rynku wycofały się dwie światowe potęgi rynku cash handlingu – G4S i Brink’s. Wśród przyczyn wskazywały m.in. niepowodzenie ekonomiczne z jednej strony i znaczące, negatywne odstępstwa od europejskich standardów w kwestii oczekiwań rynku, z drugiej.

  Firmy członkowskie POFOG dokonały i stale dokonują poważnych wysiłków w kierunku modernizacji procesów, podniesienia poziomu technologicznego i innych działań na rzecz obniżki kosztów.

  Sytuacja ekonomiczna usługobiorców jest stale monitorowana przez zleceniodawców. Firmy z sektora cash handlingu systematycznie składają wyjaśnienia wobec banków jak i podlegają kontroli KNF, m.in. w zakresie wyników finansowych. Istnieje ryzyko, iż w przypadku stale pogarszającej się sytuacji na rynku, zarówno wobec firm z sektora cash handling jak i ich Klientów, zostaną wyciągnięte najdalej idące konsekwencje, a bezpieczeństwo i ciągłość obrotu gotówkowego mogą zostać zagrożone.

  Dramatycznie rośnie deficyt kompetentnych kandydatów do pracy. Już dziś firmy z sektora cash handlingu z kretesem przegrywają w tym zakresie nawet z dyskontami, które oferują wyższe zarobki przy jednoczesnej niższej odpowiedzialności i przy zachowaniu wyższego komfortu pracy.

  Apelujemy do Państwa o wykazanie zrozumienia opisanej powyżej sytuacji i zrewidowanie swojej polityki kosztowej wobec usług cash handlingu. W najbliższym czasie niezbędne będą korekty cen polegające zarówno na ich wzroście jak też likwidacji katalogu czynności wykonywanych bezpłatnie, a także złagodzenie oczekiwań wobec usługobiorców umożliwiające im obniżkę kosztów lub choćby wyhamowanie dynamiki ich wzrostu.

  Jesteśmy gotowi na wspólne poszukiwanie satysfakcjonujących rozwiązań i deklarujemy pełną otwartość w tym obszarze.

  Tomasz Banaszkiewicz
  Prezes Zarządu

  Pismo Zarządu POFOG dotyczące sytuacji ekonomicznej w branży

  Pobierz Pismo