Powołanie Rady do spraw obrotu gotówkowego

  Zarząd Narodowego Banku Polskiego, powołał organ opiniodawczo-doradczy o nazwie „Rada do spraw obrotu gotówkowego”. Celem Rady jest przygotowywanie propozycji usprawnień obrotu gotówkowego.

  Do zadań Rady w szczególności należy:

  1. analiza obrotu gotówkowego w Polsce oraz analiza uregulowań prawnych z tego zakresu;
  2. opiniowanie przygotowanych przez Departament Emisyjno-Skarbcowy projektów planów określających strategiczne kierunki rozwoju obrotu gotówkowego;
  3. rekomendowanie propozycji działań mających na celu w szczególności:
   • minimalizacje ryzyka systemowego obrotu gotówkowego,
   • usprawnienie i zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gotówkowego,
  4. opiniowanie przygotowanych przez Departament Emisyjno-Skarbcowy projektów organizacji procesów gotówkowych, zapewniających powszechny dostęp do gotówki w pełnej strukturze nominałowej i odpowiedniej jakości;
  5. przygotowywanie propozycji działań mających na celu integrowanie funkcjonowania rynku obrotu gotówkowego;
  6. przedstawianie opinii lub rekomendacji dotyczących:
   • funkcjonowania obrotu gotówkowego w Polsce,
   • spraw wskazanych przez Zarząd NBP.

  Członkami Rady są przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego oraz uczestnicy rynku obsługi gotówki (przedstawiciele Banków, firm świadczących usługi logistyki wartości pieniężnych, organizacji skupiających sieci handlowe, organizacji skupiającej firmy obsługujące rynek obsługi gotówki).