Pismo Zarządu POFOG dotyczące sytuacji rynkowej w branży w 2019

  Zbliżający się ku końcowi rok 2019 był kolejnym trudnym rokiem, w którym branża cash handlingu musiała stawiać czoło nawarstwiającym się problemom kadrowym, operacyjnym i finansowym jak również sprostać wymaganiom zmieniających się przepisów dotyczących obsługi gotówki.

  Jak już informowaliśmy w przekazywanych w minionych latach pismach POFOG-u dotyczących sytuacji na rynku usług logistyki wartości pieniężnych, rynkowy zasób wykwalifikowanych pracowników transportu wartości pieniężnych i obsługi gotówki ulega stałej pauperyzacji, a kadra pozostający w dyspozycji firm ulega starzeniu.

  Oprócz wymagań finansowych, które są bardzo istotne, pracownicy lub kandydaci na pracowników wskazują, na trudne warunki pracy, wśród których szczególnie dotkliwa jest dla nich praca zmianowa, w godzinach nocnych, a także odpowiedzialności i podwyższone ryzyko wynikające z charakteru pracy z gotówką.

  Co więcej w 2019 roku firmy, odnotowały ujemny bilans rotacji pracowników, potencjalni kandydaci po zapoznaniu się z ofertą pracy wybierali inne gałęzie gospodarki oferujące zdecydowanie ciekawsze wynagrodzenie i lepsze warunki pracy. Powyższe wynika wprost z możliwości finansowych firm i oczekiwań kandydatów do pracy

  Skutkiem opisanej powyżej sytuacji jest brak możliwości stworzenia i utrzymania dobrze wyszkolonej kadry pracowników oraz konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów i czasu na szkolenie nowych pracowników. Pragniemy podkreślić, iż skupiając większość nakładów i czasu na pozyskanie i utrzymanie pracownika, firmy nie mają możliwości rozwijać usług w kierunku ich optymalizacji, automatyzacji i standaryzacji, czyli elementów, które powinny naturalnie występować.

  W zakresie finansowym pierwszym wyzwaniem firm było sprostanie wzrostowi wynagrodzenia minimalnego, jakie nastąpiło z początkiem roku 2019. Wzrost ten przyczynił się do podwyżki bazy wynagrodzenia pracowników i miał istotny wpływ na koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Jednakże, pomimo wypełnienia tego obowiązku przez firmy, nie zaspokoił on oczekiwań finansowych pracowników. Rzeczywisty wzrost kosztów z tego tytułu co najmniej dwukrotnie przekroczyły wzrost minimalnego wynagrodzenia. Firmy cash handlingowe przez cały mijający rok, podobnie zresztą jak w latach ubiegłych, podejmowały próby obniżenia kosztów operacyjnych oraz kierowały wnioski do klientów o zwiększenie odpłatności za usługi.

  Wszystko wskazuje, że to nie 2019 rok był pod kątem wzrostu płacy rekordowym. Kolejny, 2020 rok zapisze się w naszej najnowszej historii znacznie większymi przyrostami, a to z uwagi na fakt, uchwalonego przez rząd, rekordowego wzrostu minimalnej płacy krajowej (o blisko 16%), wprowadzenia obowiązku zawarcia i realizacji umów o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych a także z uwagi na wzrost kosztów paliwa i energii. Są to coraz większe przeszkody do stabilnego prowadzenia biznesu w branży cash handlingu.

  Reasumując, chcieliśmy podkreślić, że obecna sytuacja firm branży cash handling jest bardzo trudna. Czując na sobie ciężar odpowiedzialności jako istotne ogniwo łańcucha dostaw gotówki, firmy próbują utrzymać odpowiedni poziom jakościowy i kosztowy, uwzględniając jednak warunki rynkowe. Pominięcie wniosków firm branży cash handlingu w sprawie zwiększenia wynagrodzenia za usługi może pociągnąć za sobą problemy prawidłowej, ogólnokrajowej logistyki gotówki. Obecna sytuacja szczególnie w zakresie kadry pracowniczej i zmianach organizacyjnych po stronie klientów firm i kupowanych przez nich usług cash handlingu, może powodować perturbacje lub opóźnienia w dostawach gotówki na wyznaczony czas i miejsce. Może również wyznaczyć nowe standardy w postaci wydłużenia czasów obsługi gotówki, nie przez celowe działania optymalizacyjne i wzajemne uzgodnienia, ale z powodu braku pracowników.
  Dostawcy usług usługi logistyki wartości pieniężnych zdają sobie sprawę z roli gotówki jaką ten środek płatniczy odgrywa na rynku i stale deklarują chęć i gotowość do partnerskiej dyskusji, mając na uwadze konieczność utrzymania stabilności świadczonych usług.
  Jesteśmy przekonani, że również Państwo dostrzegają istotę problemu utrzymania stabilności świadczonych usług obsługi gotówki, w kontekście Państwa działalności jak również gospodarki kraju.

  Patryk Mazurkiewicz
  Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Firm Obsługi Gotówki
  Prezes Zarządu CHL Holding Sp. z o.o.

  Pismo Zarządu POFOG dotyczące sytuacji rynkowej w branży

  Pobierz Pismo