Pismo Zarządu POFOG dotyczące sytuacji rynkowej w branży

  Kierowani odpowiedzialnością firm świadczących usługi cash handling-u w Polsce – sygnatariuszy Polskiej Organizacji Firm Obsługi Gotówki oraz mając na względzie bezpieczeństwo Państwa działalności w tym obszarze, niemniejszym chcielibyśmy poinformować, o dramatycznej sytuacji na rynku pracowniczym w sektorze usług obsługi wartości pieniężnych.

  Od kilku lat, rynek dostawców usług liczenia i transportowania wartości boryka się z problemem pozyskania, a także utrzymania wyspecjalizowanej kadry pracowniczej. Głównym powodem tej sytuacji jest postępująca pauperyzacja zawodów konwojenta i liczarza, traktowanie ich, jako profesji o niskim prestiżu a nade wszystko niepozwalających uzyskać godziwego wynagrodzenia, proporcjonalnego do odpowiedzialności oraz ryzyka związanego z jej wykonywaniem.

  Nasze obawy w całej rozciągłości potwierdził przebieg obrad II Kongresu Obrotu Gotówki, który odbył się 8 września br. w Warszawie. Występujący na Kongresie prelegenci wielokrotnie wskazywali na trudną sytuację na rynku pracy, odczuwalny spadek jakości pracowników przez to i usług, a także na konieczności ponoszenia w najbliższej przyszłości przez dostawców usług CIT inwestycji w nowoczesną infrastrukturę technologiczną. Ostatnie było szczególnie widoczne w wystąpieniu Pana Jacka Bartkiewicz Wiceprezesa Narodowego Banku Polski, który zachęcał do ponoszenia inwestycji w technologię, jako najlepszej alternatywy do sprostania rosnącym wymogom operacyjnym a także ustabilizowania jakości usług. Technologia staje się również jednym z najistotniejszym elementem pozwalającym na wyhamowanie dynamiki wzrostu cen za świadczone usługi.

  Zmiany związane z deregulacją zawodu pracownika ochrony spowodowały, iż branża licencjonowanych pracowników ochrony zamiast zakładanych nowych rąk do pracy boryka się z problemem ich braku. Z trwogą obserwujemy dane z wojewódzkich komend Policji, które wskazują, że w niektórych rejonach Polski, w długich okresach czasu nie ma chętnych ubiegających się o kwalifikacje niezbędne do pracy na stanowisku konwojenta. Nie będziemy przy tej okazji reklamować skali trudności samych egzaminów czy też ich kosztów, które również nie wpływają pozytywnie na wzrost liczby potencjalnych kandydatów do pracy.

  Kryzys pogłębia rosnąca od kilku lat minimalna płaca krajowa, która stała się wyznacznikiem poziomu zarobków pracowników naszej branży. W tym miejscu chcielibyśmy przypomnieć, że na 2017 rok rząd zakłada wzrost minimalnej płacy krajowej do poziomu 2000 PLN brutto, co bezpośrednio przełoży się na wzrost kosztów pracy a tym samym realizacji usług, a także nakazuje wypłacanie dodatku za pracę nocną powyżej wartości kwoty minimalnej. W praktyce powyższe zmiany oznaczają wzrost wynagrodzenia dla pracowników o ponad 15%.

  Branżę naszą czeka w najbliższym czasie kolejna zmiana. W tym przypadku, nie boimy się użyć sformułowania przełomowa. Według naszej oceny, planowane przez polski rząd wprowadzenie minimalnej płacy godzinowej w kwocie 13 PLN/rbh, diametralnie wpłynie na oczekiwania pracowników, co do poziomu ich wynagrodzeń. Zmiana ta będzie miał wymiar fundamentalny, nie tylko dla obszaru usług procesowania wartości, ale dla całej branży prostych usług najczęściej outsourcowanych przez naszych Zleceniodawców.

  Nasze obawy są podsycane danymi przytoczonymi przez przedstawicieli N.B.P. na wspomnianym powyżej Kongresie, którzy to wskazali na znaczący wzrost ilości gotówki w obiegu (rok do roku o 15%) a także na konieczność koncentracji struktury strumieni gotówki poprze likwidację okręgowych oddziałów NBP emitujących gotówkę na rynek.

  Mając powyższe na uwadze zwracamy się do Pana Prezesa o takie kształtowanie polityki współpracy w firmami świadczącymi usługi cash handling-u, które pozwoliłoby na ich bezpieczne ekonomicznie i sprawne operacyjnie funkcjonowanie a jednocześnie stworzyłoby możliwości sprostania oczekiwanym głębokim zmianą na rynku gotówki wymagających znaczących inwestycji w infrastrukturę technologiczną.

  Patryk Mazurkiewicz
  Prezes Zarządu

  Pismo Zarządu POFOG dotyczące sytuacji rynkowej w branży

  Pobierz Pismo