Pismo Zarządu POFOG dotyczące sytuacji rynkowej w branży w 2018

  Po raz kolejny zmuszeni jesteśmy poinformować Państwa, że sytuacja, z którą boryka się rynek dostawców usług Cash Handlingu w Polsce nie uległa poprawie, a wręcz przeciwnie. Rynek pracowniczy naszej branży ulega stałej i pogłębiającej się pauperyzacji. Mając na względzie dochowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa jak również jakości oferowanego serwisu, czy to pod względem operacyjnym czy też technologicznym, zwracamy się do Państwa jako uczestników rynku z apelem, o jak najszybsze wspólne podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji w branży obsługi gotówki.

  Nie jest tajemnicą, że rynek pracowniczy przeżywa w chwili obecnej największy kryzys do wielu lat. Zgodnie z przewidywaniami ekspertów, niska stopa bezrobocia wpływa na coraz większe problemy z pozyskaniem pracowników po stronie pracodawców. Sytuacja dotyczy zarówno pracowników z niskimi kwalifikacjami jak również eksperckimi. Do niedawna za głównego sprawcę spowolnienia rozwoju przedsiębiorczości w kraju obwiniane były skomplikowane i często zmieniające się regulacje formalno-prawne. W chwili obecnej natomiast, to właśnie brak pracowników jest wskazywany przez pracodawców jako główna bolączka hamująca lub też w niektórych przypadkach uniemożliwiająca rozwój firmy. W przypadku firm C.I.T. jest jeszcze trudniejsza, mówimy o ryzyku zapewnienia ciągłości świadczenia usług.

  Powyższa sytuacja przekłada się na rosnące oczekiwania personelu co do stanowisk i uposażenia. Przytaczając badania Work Service S.A. (Barometr Rynku Pracy – IX edycja), zdecydowana większość pracowników (84%) nie obawia się o utratę miejsca pracy w najbliższym czasie a ponad 2/3 Polaków spodziewa się znaleźć nowe miejsce zatrudnienia w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące. Optymizm pracowniczy jest tym większy, że zgodnie z deklaracjami samych pracodawców, ponad 40% z nich planuje w najbliższym okresie rekrutację oraz zwiększenie ilości etatów. Jednym z głównych czynników, które spowalnia ten proces jest, właśnie brak kadry.

  Chcielibyśmy w tym miejscu podkreślić, że niezasadnym jest w naszym przypadku odnoszenie się do poziomu minimalnej płacy krajowej jako do poziomu wynagrodzenia, który satysfakcjonuje kadry w naszym sektorze. Rzeczywista wartość zarobków, która pozwala nam na utrzymanie doświadczonych pracowników, lub też na pozyskanie nowych zainteresowanych pracą w trudnym i wymagającym poświęceń sektorze obsługi gotówki jest znacznie wyższy i częstokroć uwarunkowany geograficznie.
  Krytyczne problemy pracownicze pojawiają się w największych aglomeracjach miejskich takich jak: Warszawa, Wrocław, Katowice, Kraków, Poznań, Gdańsk czy Szczecin. Coraz częściej jednak docierają do mniejszych ośrodków, które do niedawna nie nastręczały większych problemów w przedmiotowym zakresie.

  Braki pracownicze mają wpływ na agresywną politykę kadrową, prowadzoną przez coraz to większą grupę pracodawców. Powszechnym zjawiskiem stają się bezprecedensowe kampanie reklamowe mające na celu pozyskanie nowych pracowników, których na rynku pracy po prostu brakuje. W obliczu takich działań, ewentualna podwyżka przestała być już zauważalnym wyróżnieniem a stała się standardem, który nie zapewnia bezpieczeństwa organizacji wobec potencjalnych migracji pracowników do innego, nowego pracodawcy/branży. Niestety coraz częściej również spotykamy się z odmową pracy w godzinach nadliczbowych przez Naszych Pracowników.

  O problemach naszej branży wspominał na IV Kongresie Obsługi Gotówki Pan Jacek Bartkiewicz Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, który zachęcał do inwestowania w nowe technologie jako alternatywy dla rosnących wymagań operacyjnych oraz problemów kadrowych w firmach CIT.

  Biorąc powyższe pod uwagę zostaliśmy zmuszeni do działań regulujących uposażenia naszych Pracowników. Naszym priorytetem jest utrzymanie wykwalifikowanego personelu oraz pozyskanie nowych pracowników.

  Zwracamy się do Państwa z apelem o otwartość i elastyczność w odniesieniu do zmian operacyjnych, które pozwolą nam na lepsze wykorzystanie naszego potencjału. Jednocześnie pragniemy zauważyć, że nieuniknione zmiany organizacyjne i technologiczne, mogą wymagać dostosowania wiążących nas umów do aktualnej rzeczywistości. W przeciwnym razie, możemy mieć trudność z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz ciągłość działania, jak również nie będziemy w stanie dotrzymać kroku agresywnej polityce kadrowej konkurencji na polskim rynku pracowniczym.

  Licząc na Państwa zrozumienie pozostajemy do dyspozycji.

  Patryk Mazurkiewicz
  Prezes Zarządu

  Pismo Zarządu POFOG dotyczące sytuacji rynkowej w branży

  Pobierz Pismo